Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

 

Štatút

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Organizátorom literárnej ceny Anasoft litera je občianske združenie ars_litera, generálnym partnerom je ANASOFT.

 

Dielom sa rozumie knižne vydaná prozaická tvorba žijúceho autora s vročením oceňovaného roka, ktorá je uvedená do distribúcie najneskôr do konca marca nasledujúceho roka. Knihy, ktoré vyšli neskôr, sa zaradia do nasledujúceho roka.

 

Do výberu hodnotených kníh nevstupujú diela všeobecne zaraďované do kategórie „výber z tvorby“, publikácie, v ktorých časť diela bola knižne publikovaná v iných rokoch, zbierky poviedok, noviel a antológie viacerých autorov, zbierky poviedok viacerých autorov, ktoré sú výsledkom literárnych súťaží, encyklopédie, esejistická, odborná literatúra a literatúra faktu, literatúra pre deti a literatúra písaná deťmi, poézia, poézia v próze, dráma, viacžánrové publikácie, reedície, druhé a ďalšie vydania, slovníky, učebnice, prevažne obrazové publikácie, propagačné publikácie, memoáre, opisné zemepisné publikácie a prekladová literatúra akéhokoľvek žánru a rozsahu (i čiastkového), s výnimkou prekladov pôvodných diel autorov, ktorí sú občanmi SR.

 

Tituly, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sú do zoznamu hodnotených kníh nominované automaticky v prípade, že boli vydané v príslušnom roku v prvom vydaní.

 

Členovia poroty majú právo v prípade chýbajúceho diela v zozname z objektívnych dôvodov (napr. vydanie vlastným nákladom) a v zmysle štatútu zoznam doplniť a zároveň vyradiť diela, ktoré nespĺňajú nominačné kritériá.

 

Pod pojmom kolektívny autor sa rozumejú dvaja a viacerí autori, ktorí spolupracujú spoločne na vytvorení jedného literárneho diela.

 

Najlepším dielom sa rozumie kniha takto ocenená nezávislou odbornou porotou.

 

Porotu stanovuje organizátor literárnej ceny, občianske združenie ars_litera.

 

Porota zložená z piatich členov sa obmieňa každý rok.

 

Porota pozostáva z piatich členov s rovnocenným hlasovacím právom.

 

Hlasovanie sa uskutočňuje v dvoch kolách.

 

V prvom kole porota vyberie 10 najlepších kníh, ktoré budú vnímané rovnocenne a každé z nich bude označené ako „Finalista literárnej ceny Anasoft litera“.

 

Zoznam finalistov literárnej ceny Anasoft litera bude vytvorený najneskôr do konca apríla.

 

Výsledky hlasovania prvého kola musí porota odovzdať vo vopred dohodnutom termíne.

 

Organizátori nezverejňujú vzniknuté poradie výsledkov prvého kola.

 

V druhom kole porota hlasuje len o dielach nominovaných v prvom kole, t.j. o „Finalistoch literárnej ceny Anasoft litera“.

 

Víťaz Literárnej ceny Anasoft litera bude vyhlásený na verejnom vystúpení najneskôr do konca októbra príslušného roka.

 

Výsledky hlasovania druhého kola musí odovzdať porota najneskôr v deň vyhlásenia ceny.


Víťaz (spisovateľ alebo kolektív spisovateľov) získa odmenu 10 000 eur. Finalisti prvého kola nie sú honorovaní. V prípade, že cenu získa preklad diela, cena bude patriť autorovi diela.

 

Kniha aj víťaz majú právo na označenie „Víťaz literárnej ceny Anasoft litera“.

 

Cena bude víťazovi vyplatená najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov druhého kola.

pošli na vybrali.sme.sk