Porota

Päťčlennú odbornú porotu, ktorú tvoria prevažne literárni vedci, kritici, publicisti a spisovatelia (s výnimkou autorov píšucich prózu a vydavateľov), stanovuje organizátor literárnej ceny v prvom kvartáli hodnoteného roka. Porota sa mení každý rok a každý člen má rovnocenné hlasovacie právo.

Magová, Gabriela

porotkyňa 2012, 2019

Vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracovala v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá prózu a poéziu z maďarčiny. Knižne vyšli jej preklady románov Györgya Dragomána (Biely kráľ), Sándora Máraiho (Vzbúrenci, Hlas, Posila) a Antala Szerba (Cesta za mesačnej noci), poviedkových zbierok Józsefa Gazdaga a Pála Száza, zbierky básní Krisztiny Tóth a monografie Endreho Bojtára Vysnívali sme si vlasť a národ. V rokoch 2016 až 2018 bola šéfredaktorkou Revue svetovej literatúry. V súčasnosti pracuje v Slovenskom rozhlase ako redaktorka, spolu s Danielou Kapitáňovou moderuje utorkové vysielanie relácie Ars litera.

Markovič, Pavol

porotca 2019

Vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra – filozofia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2004 – 2007 absolvoval doktorandské štúdium v odbore literárna veda, ktoré ukončil dizertačnou prácou s názvom Ontológia narácie. Na Inštitúte slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií pracuje od roku 2005. Zaoberá sa prevažne literárnoteoretickými a genologickými otázkami. Publikuje aj literárnokritické práce. V súčasnosti na Prešovskej univerzite v Prešove vyučuje disciplíny teória umeleckého textu, staršia slovenská literatúra, slovenská literatúra národného obrodenia a literárna kritika.

Schmarcová (rod. Somolayová), Ľubica

porotkyňa 2007, 2019

Literárna vedkyňa. Absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV a stáž na Universität Regensburg. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave na Oddelení literárnej histórie. Je autorkou literárnohistorickej monografie Mystická misia S. B. Hroboňa (AP – USlL SAV, 2008), zostavovateľkou monografie Autor a subjekt (LIC, 2016) a autorkou knihy pre deti Na kraji lesa (Egreš, 2018).

Csiba, Karol

porotca 2019

Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, odbor história – slovenský jazyk a literatúra. Od roku 2007 pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV s odborným zameraním na slovenskú literatúru 20. a 21. storočia, autobiografický a memoárový žáner. Je autorom monografie Privátne - Verejné - Autobiografické (SAV, 2014) a spoluautorom publikácií Hľadanie súčasnosti - slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Literárne informačné centrum, 2014), Autor a subjekt (Literárne informačné centrum, 2016) a Spisovateľ ako sociálna rola (Veda, 2018).

Štrasser, Ján

porotca 2011, 2019

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor ruský jazyk a slovenský jazyk. Pôsobil ako redaktor literárnych časopisov a ako divadelný dramaturg. V súčasnosti je v slobodnom povolaní, venuje sa poézii, literárnej kritike, publicistike, tvorbe kníh rozhovorov s osobnosťami slovenskej kultúry a prekladom z ruskej literatúry.

Zoznam porotcov

*Zoznam porotcov minulých ročníkov postupne dopĺňame