Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

zverejnené: 29.01.2015

Porota Anasoft litera 2015

 

Literárna cena Anasoft litera 18. marca 2015 vyhlási desať najlepších prozaických kníh vydaných v uplynulom roku. V desiatom ročníku bude o nich rozhodovať päťčlenná porota v nasledovnom zložení: literárny vedec a prekladateľ Adam Bžoch, filozof Marek Debnár, básnik a prekladateľ Valerij Kupka, literárna vedkyňa Zora Prušková a literárna vedkyňa Ivana Taranenková. V septembri 2015 rozhodnú v druhom kole literárnej ceny aj o laureátovi, ktorý získa cenu honorovanú 10 000 eur. 

 

Momentálne je v zozname slovenských próz vydaných v roku 2014 až 179 kníh. Ich počet sa môže počas hodnotenia poroty zmeniť, ak sa zistí, že niektoré z nich nespĺňajú kritériá štatútu pre zaradenie medzi adeptov na cenu Anasoft litera.

 

Desať najlepších kníh sa odprezentuje počas literárneho festivalu Anasoft litera fest, ktorý sa bude konať
20. – 25. apríla v bratislavských kultúrnych centrách, kníhkupectvách a školách. Už tradičnou súčasťou podujatia budú okrem autorských čítaní finalistov literárnej ceny aj  koncerty, diskusie, filmové projekcie a program pre študentov stredných škôl.

 

Adam Bžoch

Marek Debnár

Valerij Kupka

Zora Prušková

Ivana Taranenková
 

Adam Bžoch

Literárny vedec a prekladateľ. Germanistiku a nederlandistiku vyštudoval na univerzite v Lipsku. Viedol semináre a prednášky na Katedre germanistiky a nordistiky FiF UK v Bratislave a v súčasnosti pôsobí na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a ako riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV. Je autorom a zostavovateľom viacerých monografií. V roku 2004 mu vyšla kniha textov o prekladovej literatúre a niekoľko štúdií o Walterovi Benjaminovi pod názvom Signály z diaľky. Za svoju prekladateľskú činnosť získal Cenu Jána Hollého (1997), niekoľko prémií Literárneho fondu a roku 2006 v holandskom Utrechte Cenu Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds Prijs. V roku 2008 mu bol v mene holandskej kráľovnej Beatrix udelený Rad Rytiera Oranžsko-Nassauského.

 

Marek Debnár

Vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorát obhájil na tému vzťahu autora a subjektu. Počas štúdia absolvoval viecero študijných a výskumných pobytov v Poľsku, Čechách a vo Francúzsku. Od roku 2014 pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho záujmu je filozofia, literatúra a etika. V roku 2009 získal prémiu v súťaži Básne. Pravidelne publikuje v časopise Romboid. V roku 2013 mu vyšla kniha Medzi myšliekou a obrazom – vybrané kapitoly z filozofie literatúry.

 

Valerij Kupka

Vyštudoval ruštinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (dnes Prešovskej univerzity) v Prešove. Pôsobí na Inštitúte rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, kde prednáša dejiny ruskej literatúry a kultúry. Je autorom šiestich kníh poézie: Nestálosť (1994), Skomorošina (1996), Mucha v uchu (1997), Líza tichšia ako kláštor (2000), Dom bez svetla (2004) a Zabudnutá štvrtá strana (2014). Prekladá z ruštiny (G. Ajgi: Pieseň pre nás dvoch, 2000; A. Goldstein: Rozlúčka s Narcisom, 2003; I. Iľf – J. Petrov: Poviedky, 2003; A. P. Čechov: Zápisky a Tri roky, 2007; F. M. Dostojevskij: Z Denníka spisovateľa, 2008; Ľ. Petruševská: V dome niekto je, 2011, a iné) a ukrajinčiny (J. Andruchovyč: Rekreácie, 2003; Moskoviáda, 2013) a do rusínčiny. Je zostavovateľom výberov zo súčasnej ruskej poézie a prózy, z tvorby autorov petrohradského undergroundu, z gruzínskej a arménskej literatúry pre časopis Revue svetovej literatúry a knižných antológií Ruská moderna (2011) a Ruská avantgarda (2013).

 

Zora Prušková

Literárna vedkyňa, pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa výskumu a interpretácii prózy predošlého a tohto storočia. Je autorkou dvoch kníh, početných štúdií a spoluautorkou pedagogických, slovníkových a encyklopedických publikácií. V rokoch 1994 – 2008 viedla semináre zo slovenskej a svetovej literatúry na VŠMU.

 

Ivana Taranenková

Vyštudovala odbor filozofia – slovenský jazyk a literatúra. Pôsobí ako literárna historička, pravidelne sa venuje reflexii súčasnej slovenskej prózy. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Je autorkou monografie Fenomén Vajanský (2010), editorkou viacerých literárnovedných zborníkov a výberov zo slovenskej prózy 19. storočia. Je členkou redakcie časopisu Romboid.

pošli na vybrali.sme.sk