Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

zverejnené: 13.02.2017

Porota 2017


O desiatich finalistoch literárnej ceny Anasoft litera a jej víťazovi bude v dvanástom ročníku rozhodovať porota v nasledovnom zložení: literárny vedec Ján Gavura, literárna kritička a translatologička Ivana Hostová, literárny vedec a esejista Pavel Matejovič, literárna vedkyňa Veronika Rácová, spisovateľ a literárny vedec Michal Habaj. 

 

Ján Gavura (1975) pôsobí ako docent na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity pre odbor teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Vo vedeckom výskume sa zameriava na slovenskú a svetovú (najmä anglofónnu) poéziu a literatúru 20. storočia. Je autorom troch básnických zbierok: Pálenie včiel (2001, Cena Ivana Kraska za najlepší debut v slovenskom jazyku), Každým ránom si (2006) a Besa (2012, Prémia Literárneho fondu). Prekladá z angličtiny, napr. romány C. McCarthyho Cesta (2009) a Táto krajina nie je pre starých (2013), R. Welcha Principiálny román (2009), básnických kníh J. Sutherlanda-Smitha Pazúrik (2013), C. A. Duffyovej Nesvätá žena (2006) a ďalších. Je riaditeľom občianskeho združenia FACE (Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania) a šéfredaktorom časopisu Vertigo – časopis o poézii a básnikoch. Bol porotcom Anasoft litera v roku 2011.

 

Ivana Hostová  (1983) je literárna kritička a translatologička. Napísala monografie Haugovej Plathová, Plathovej Haugová. O prekladoch poézie Sylvie Plathovej (2013) a Medzi entropiou a víziou. Kritické a interpretačné sondy do súčasnej slovenskej poézie (2014). Pôsobí ako odborná  asistentka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Príležitostne sa venuje prekladu poézie, je členkou redakčného okruhu časopisu Poem: International English Language Quarterly, ktorý vydáva vydavateľstvo Routledge.

 

Literárny vedec a esejista Pavel Matejovič (1963) sa zaoberá slovenskou literatúrou druhej polovice 20. storočia a teóriou literatúry (poetika chaosu, literatúra a prírodné vedy). Je autorom štyroch monografií, publikuje v domácich a zahraničných zborníkoch, literárnych časopisoch a v dennej tlači. Pracuje ako vedecký pracovník na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Bol porotcom Anasoft litera 2009.

 

Veronika Rácová  (1976) pôsobí ako odborná asistentka na Katedre slovenskej literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. Venuje sa najmä poézii a próze 20. a 21. storočia a problematike textológie a editorstva. Vlastnú literárnokritickú a recenzentskú činnosť orientovanú najmä na súčasnú poéziu a prózu aktívne rozvíja na stránkach aktuálnych literárnych periodík. Je spoluautorkou monografie Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (2014) a autorkou knihy Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku (2015).

 

Spisovateľ a literárny vedec Michal Habaj (1974) pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000), Básne pre mŕtve dievčatá (2004), Michal Habaj (2012) a najnovšiu zbierku básní Caput Mortuum (2015). Pod gynonymom Anna Snegina publikoval zbierku poézie Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2009); je jedným zo spoluautorov projektu Generator X: Hmlovina (1999) a Generator X_2: Nové kódexy (2013). Je autorom monografií Druhá moderna (2005), Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (2013) a Básnik v čase. Smrek – Lukáč – Novomeský – Poničan (2016). Bol porotcom Anasoft litera v roku 2009.


pošli na vybrali.sme.sk