Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Porota 2018

 

O desiatich finalistoch literárnej ceny Anasoft litera a jej víťazovi v trinástom ročníku rozhoduje porota v nasledovnom zložení: literárny vedec Zoltán Rédey, prekladateľka, redaktorka a riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Molnár Satinská, literárny kritik a redaktor Derek Rebro

a literárny kritik, publicista, prekladateľ Patrik Oriešek.

 

 

Zoltán Rédey

 

Literárny vedec. Pôsobí v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg. Predmetom jeho odborného záujmu je teória literatúry, interpretácia literárneho, predovšetkým básnického diela a súčasná, resp. ponovembrová slovenská poézia a próza so zreteľom  na poetologické a recepčno-interpretačné aspekty konkrétnych textov. Od  začiatku 90. rokov publikuje v tejto oblasti články, recenzie a štúdie v literárnych časopisoch,  je autorom viacerých knižných monografií. Porotca ceny Anasoft litera v roku 2007 a 2018.

 

 

 

 

 

Miroslava Vallová

 

Prekladateľka, redaktorka a riaditeľka Literárneho informačného centra. Vyštudovala taliančinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala vo vydavateľstve Tatran, kde bola zástupkyňou šéfredaktora. V rokoch 1993 – 1996 pôsobila ako konzulka na Veľvyslanectve SR v Ríme, po návrate do Bratislavy nastúpila do Národného literárneho centra (v súčasnosti Literárne informačné centrum), kde pôsobila ako vedúca oddelenia zahraničných aktivít a od roku 2012 je jeho riaditeľkou. Porotkyňa ceny Anasoft litera v roku 2006 a 2018.

 

 

 

 

 

Lucia Molnár Satinská

 

Jazykovedkyňa a prekladateľka. Vyštudovala komparatistiku, anglistiku-amerikanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (2005 – 2011). Absolvovala ročný pobyt na inštitúte Bálinta Balassiho v Budapešti (2009/2010). Od roku 2011 pôsobí v Jazykovedného ústave Ľ. Štúra SAV. Medzi jej výskumné témy patrí viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková krajina, jazyková politika či rodovo citlivý jazyk. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku. Medzi jej literárne aktivity patrí preklad beletrie z maďarčiny a spravovanie otcovej rukopisnej pozostalosti.

 

 

 

 

Derek Rebro

 

Literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na FiF UK v Bratislave, kde získal tiež doktorát z literárnej vedy. Vydal dve literárnovedné monografie a tri zbierky poézie, prispieva do domácich aj zahraničných periodík, zborníkov a médií. Jeho texty boli preložené do viacerých jazykov. Od roku 2012 sa venuje (spolu s Lenkou Krištofovou) najmä rodovo orientovanému časopisu Glosolália. Porotca ceny Anasoft litera v roku 2013 a 2018.

 

 

 

 

 

Patrik Oriešek

 

Literárny kritik, publicista a prekladateľ. Pôsobil ako redaktor a dramaturg v Rádiu Devín, je autorom desiatok rozhlasových pásiem o súčasnej slovenskej a svetovej literatúre. Prekladá z poľštiny (Kapuściński, Murek, Kuźniak, Bader) a ukrajinčiny (Prochasko, Miďanka, Žadan). Spolupracuje s časopisom Revue svetovej literatúry a vydavateľstvami Absynt a Brak. V súčasnosti je na voľnej nohe. Žije v Krakove. 

pošli na vybrali.sme.sk