Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Štatút

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Organizátorom literárnej ceny Anasoft litera je občianske združenie ars_litera, generálnym partnerom je ANASOFT.

 

Dielom sa rozumie knižne vydaná prozaická tvorba žijúceho autora s vročením oceňovaného roka, ktorá je uvedená do distribúcie najneskôr tri týžne pred zasadnutím odbornej poroty nasledujúceho roka. Knihy, ktoré vyšli neskôr, sa zaradia do nasledujúceho roka.

 

Do výberu hodnotených kníh nevstupujú diela všeobecne zaraďované do kategórie „výber z tvorby“, publikácie, v ktorých časť diela bola knižne publikovaná v iných rokoch, zbierky poviedok, noviel a antológie viacerých autorov, zbierky poviedok viacerých autorov, ktoré sú výsledkom literárnych súťaží, encyklopédie, esejistická, odborná literatúra a literatúra faktu, literatúra pre deti a literatúra písaná deťmi, poézia, poézia v próze, dráma, viacžánrové publikácie, reedície, druhé a ďalšie vydania, slovníky, učebnice, prevažne obrazové publikácie, propagačné publikácie, memoáre, opisné zemepisné publikácie a prekladová literatúra akéhokoľvek žánru a rozsahu (i čiastkového), s výnimkou prekladov pôvodných diel autorov, ktorí sú občanmi SR.

 

Tituly, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sú do zoznamu hodnotených kníh nominované automaticky v prípade, že boli vydané v príslušnom roku v prvom vydaní.

 

Členovia poroty majú právo v prípade chýbajúceho diela v zozname z objektívnych dôvodov (napr. vydanie vlastným nákladom) a v zmysle štatútu zoznam doplniť a zároveň vyradiť diela, ktoré nespĺňajú nominačné kritériá.

 

Pod pojmom kolektívny autor sa rozumejú dvaja a viacerí autori, ktorí spolupracujú spoločne na vytvorení jedného literárneho diela.

 

Najlepším dielom sa rozumie kniha takto ocenená nezávislou odbornou porotou.

 

Porotu stanovuje organizátor literárnej ceny, občianske združenie ars_litera.

 

Porota zložená z piatich členov sa obmieňa každý rok.

 

Porota pozostáva z piatich členov s rovnocenným hlasovacím právom.

 

Hlasovanie sa uskutočňuje v troch kolách.

 

V prvom kole porota vyberie 10 najlepších kníh, ktoré budú vnímané rovnocenne a každé z nich bude označené „V desiatke Anasoft litera *príslušný rok“.

 

Zoznam desiatky literárnej ceny Anasoft litera bude vytvorený najneskôr do konca apríla.

 

Výsledky hlasovania prvého kola musí porota odovzdať vo vopred dohodnutom termíne.

 

Organizátori nezverejňujú vzniknuté poradie výsledkov prvého kola.

 

V druhom kole porota hlasuje len o dielach nominovaných v prvom kole, t. j. o „Desiatke Anasoft litera“.

 

V druhom kole porota vyberie päť finálových kníh, ktoré budú vnímané rovnocenne a každá z nich bude označená ako „Finalista Anasoft litera *príslušný rok“.

 

Zoznam piatich autorov druhého kola, finalistov literárnej ceny Anasoft litera, bude vytvorený najneskôr 20 dní pred vyhlásením laureáta/laureátky literárnej ceny Anasoft litera.

 

Výsledky hlasovania druhého kola musí porota odovzdať vo vopred dohodnutom termíne.

 

Organizátori nezverejňujú vzniknuté poradie výsledkov druhého kola.

 

V treťom kole porota hlasuje len o dielach nominovaných v druhom kole, t. j. o „Finalistoch Anasoft litera“.

 

Laureát/laureátka literárnej ceny Anasoft litera bude vyhlásený/vyhlásená na verejnom vystúpení najneskôr do konca októbra príslušného roka.

 

Výsledky hlasovania tretieho kola musí odovzdať porota najneskôr v deň vyhlásenia ceny.

 

Laureát/laureátka (spisovateľ/spisovateľka alebo kolektív spisovateľov) získa odmenu 10 000 EUR. Autori prvého ani druhého kola nie sú honorovaní. V prípade, že cenu získa preklad diela, cena bude patriť autorovi diela.

 

Kniha aj laureát/laureátka majú právo na označenie „Laureát/Laureátka literárnej ceny Anasoft litera *príslušný rok“.

 

Cena bude laureátovi/laureátke vyplatená najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov tretieho kola.

pošli na vybrali.sme.sk