Oficiálne vyjadrenie k nominácii knihy Táto izba sa nedá zjesť v Cene René 2022 zo strany Anasoft litery

12.07.2022

Ospravedlňujeme sa literárnej komunite a čitateľskej verejnosti za komunikačný chaos týkajúci sa nominácie knihy Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť v Cene René – Anasoft litera gymnazistov 2022, ktorý spôsobil vlnu emócií a vyhrotených názorov v statusoch a komentároch na sociálnych sieťach. Sociálne siete síce nie sú prostredie, ktoré vie priniesť riešenie akéhokoľvek problému, ďakujeme však za to, že téme venujete pozornosť. Prinášame zhrnutie informácií spolu s oficiálnym vyjadrením poroty ceny Anasoft litera 2022.

 

V prvom rade chceme uviesť na pravú mieru, že literárna cena Anasoft litera nie je Cena René. Anasoft litera vznikla v roku 2006 a udeľuje sa raz ročne za najlepšie pôvodné prozaické dielo vydané v predchádzajúcom roku. O jej laureátovi a laureátke rozhoduje odborná porota zvolená pre daný ročník. Cena René vznikla pred 6 rokmi z iniciatívy Literárneho informačného centra za riaditeľky Miroslavy Vallovej a realizuje sa na zapojených školách. Koordinátorkou ceny bola Soňa Uriková. Do ceny sa zapojila Anasoft litera tak, že porota daného ročníka Anasoft litery vyberá 5 titulov, ktoré nominuje na Cenu René, a následne o jej laureátke alebo laureátovi rozhodujú študentky a študenti zapojených stredných škôl. Organizáciu Ceny René – besedy na školách, komunikáciu ceny, ako aj vyhlásenie ceny vždy zabezpečovalo Literárne informačné centrum. Anasoft litera nakúpila knihy pre školy a hradila autorské a moderátorské honoráre za besedy konané na školách z verejných zdrojov, ktoré na daný ročník získalo o. z. ars_litera od Fondu na podporu umenia.

Tento ročník Ceny René sa začal štandardne. Porota ceny Anasoft litera 2022 v zložení Marián Andričík, Gábor Csanda, Jana Cviková, Weronika Gogola a Tamara Janecová vybrala 5 titulov na základe ich literárnych kvalít. Medzi vybranými titulmi je aj kniha Táto izba sa nedá zjesť, vo vyhlásení zaznelo: „Posudzujúcim ceny René je vekovo najbližšia Nicol Hochholczerová; fragmentárny text Táto izba sa nedá zjesť je od hlavy po päty plný obrazov, ktoré boľavo odhaľujú sexuálne zneužívanie zažívané v zložitom období dospievania.

Následne sme ako organizátori ceny boli upozornení na psychologické aspekty diela Nicol Hochholczerovej vzhľadom na tému knihy.

Kniha Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť je nominovaná na hlavnú cenu Anasoft litera.

Štatút Ceny René nezahŕňa mimoliterárne aspekty týkajúce sa výchovy a vzdelávania mládeže v školskom prostredí, ktoré má aj právny rámec. V tomto ročníku porota zasadla znovu a po prihliadnutí na viaceré mimoliterárne aspekty sa rozhodla nominácie zmeniť a knihu sprístupniť školám len na základe ich explicitnej žiadosti a s odbornou podporou pri diskusiách. Všetky finančné a organizačné záväzky v tomto bode preberá ars_litera, o. z.  

Z vyjadrenia poroty:

Prózu Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť porota ceny Anasoft litera vybrala do študentskej Ceny René ako výnimočné literárne dielo, ktoré hovorí o závažnej téme sexuálneho zneužívania a aj pre zvolenú formu fragmentárneho a metaforicky bohatého rovesníckeho ja-rozprávania má skutočne potenciál osloviť stredoškolské publikum. Zároveň sme si od začiatku uvedomovali závažnosť stvárnenej problematiky a význam kompetentne vedenej diskusie o nej, ktorá by predchádzala možnej traumatizácii prítomných. Napokon, všetky tohoročné tituly nominované na Cenu René nemilosrdne stvárňujú vážne problémy súčasnosti a spracovávania minulosti. Veríme, že pedagogičky a pedagógovia zapojení do Ceny René svoju rolu zvládajú. S týmto presvedčením sme k nomináciám pristúpili. 

Ešte predtým, než sa knihy dostali do škôl, sme však boli zaskočení reakciami (sponzorov, rodičov, čitateľov...), ktoré svedčia o hlbokom nepochopení výpovede knihy Nicol Hochholczerovej. Reakcie rodičov navyše ukázali ich obavy, síce prameniace z nepochopenia, ibaže stále ide o rodičov, ktorí zodpovedajú za výchovu svojich detí, a preto sme sa snažili ich brať vážne. Ukázali napokon aj to, čo vyplynulo z odborných konzultácií: že pri diskusii o sexuálnom zneužívaní je nevyhnutná odborná podpora tak pre študentky a študentov, ako aj pre ich pedagogičky a pedagógov. To nás prinútilo opäť otvoriť diskusiu: zvažovať odbornú podporu pre mladých ľudí aj vyučujúcich, právne rámce, ktoré sú pre školy záväzné, no najmä hľadať možnosti, ako knihu napriek zjednodušujúcim reakciám dostať k čítajúcemu študentstvu. 

Knihu sme z nominácií po uvedených – priznávame, že pre nás sčasti šokujúcich – reakciách stiahli, aj s ohľadom na odborné konzultácie o sexuálnom zneužívaní a na výklad právneho rámca školského vzdelávania. Nech už naše rozhodnutie vnímate akokoľvek, určite nie je o literárnych kvalitách knihy, ale o prostredí, do ktorého vstupuje. Nechali sme po nej v Cene René „prázdne miesto, aby sme tým upozornili na mnohé otázky súvisiace so školským vzdelávaním, sexualizovaným násilím a literatúrou. Zároveň sme sa domnievali, že knihu nemôžeme riadne nominovať, keďže jej výber bude závisieť od konkrétnej aktivity školy.

Vďaka organizátorom a osobitne nasadeniu Simony Fochlerovej sme totiž otvorili možnosť pre školy, aby si knihu vyžiadali a realizovali diskusie s odbornou podporou. Oceňujeme úsilie organizátorov pri zabezpečovaní diskusií, ktoré môžu prebiehať ďaleko za rámec tohto ročníka. 

Obraciame sa na študentky a študentov s prosbou, aby podporili svoje školy v záujme o tieto diskusie. Vzhľadom na predchádzajúce udalosti a na skutočnosť, že oficiálne zostali nominované len 3 tituly, pretože nominácia knihy Arpáda Soltésza Zlodej bola stiahnutá na jeho vlastnú žiadosť v súvislosti s predmetom tohto vyjadrenia, prosíme študentky a študentov, aby 6. ročník Ceny René zostal bez vyhodnocovania a následného ocenenia jednej z nominovaných kníh.

Prvú verejnú debatu o literárnych aj mimoliterárnych stránkach reakcií na knihu Táto izba sa nedá zjesť pripravili organizátorky litera festu pod názvom Táto téma sa nedá zniesť? Dúfame, že budú nasledovať ďalšie. No najmä dúfame, že prekročia rámec unáhleného súdenia a budú zohľadňovať rôzne aspekty celej udalosti. O živom a priaznivom ohlase na dielo svedčia aj doterajšie vystúpenia autorky. V neposlednom rade veríme, že si kniha nájde široký čitateľský okruh pre nesporné literárne kvality. 

 

Porota ceny Anasoft litera 2022
Jana Cviková
Marián Andričík
Gábor Csanda
Weronika Gogola
Tamara Janecová

Späť na novinky