Ochrana súkromia

 

Štyri litery – GDPR

Od 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie o ochrane súkromných dát GDPR. Týka sa aj občianskeho združenia ars_litera, ktoré organizuje literárnu cenu Anasoft litera. S cieľom zvýšiť úroveň ochrany Vašich osobných údajov sa zaväzujeme plne dodržiavať nové pravidlá. Vy máte možnosť rozhodnúť sa, či s nami a s informáciami o hodnotnej slovenskej próze ostanete aj naďalej a či chcete byť informovaný o aktuálnych programoch a projektoch, ktoré sa týkajú literárnej ceny Anasoft litera a aktivitách nášho združenia.

Na to, aby ste mohli dať svoj hlas v Cene čitateľov Anasoft litera (a tak byť zaradený do žrebovania o výhru) alebo, aby ste odoberali novinky o cene Anasoft litera a o činnosti ars_litera, o. z., potrebujeme Váš súhlas.

 

Chcem odoberať newsletter Anasoft litera.

Chcem hlasovať v Cene čitateľov Anasoft litera.

 

Informácie pre dotknuté osoby GDPR

Ochrana osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ: ars_litera, o. z , IČO: 30801273 (ďalej len „prevádzkovateľ").

1.1 Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov potvrdzujete, že vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR") a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje") prevádzkovateľom.

1.2. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame za účelom: marketingových činností (zasielanie direct mailov, newslettrov, programov podujatí, pozvánok, informácií o podujatiach pre verejnosť v rámci projektov litera fest, Anasoft litera uvádza, Živý bič – Živá literatúra útočí na čítanky, cena René – Anasoft litera gymnazistov,  a s nimi súvisiace autorské čítania, besedy, predstavenia a sprievodné programy organizované ars_litera, o. z. (ďalej aj ako „podujatie”);

  • možnosť hlasovania v Cene čitateľov Anasoft litera a následné zaradenie do žrebovania o výhru, zverejnenia fotografií a videozáznamov vyhotovených na podujatiach. Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu päť rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. To neplatí, ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 nariadenia GDPR.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na elektronickú adresu pr@anasoftlitera.com. Zasielanie marketingovej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách programu a podujatí môžete odvolať v každom e-maile kliknutím na link ,,odhlásiť sa z odberu". Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:

e-mail: simona.fochlerova@anasoftlitera.com alebo písomne na adresu prevádzkovateľa s označením „zodpovedná osoba GDPR”.

 

2. Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás údaje špecifikované v článku 2.1 a 2.2.

2.1 Údaje pre hlasovanie v Cene čitateľov Anasoft litera

Pri elektronickom hlasovaní na hlasovanie.anasoftlitera.sk od vás žiadame údaje: meno, priezvisko a platná e-mailová adresa. Osobné údaje sú použité na overenie a vyhodnotenie hlasovania v Cene čitateľov Anasoft litera.

2.2 Údaje pre zasielanie programu a newslettra

V prípade, ak sa rozhodnete odoberať zasielané informácie o našich aktivitách, zbierame aj údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a platná e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať. Ak nám na to udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj na účel zasielania informácií o tituloch, ktoré vás zaujali, špeciálnych ponukách a novinkách.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

 

3. Ako Vaše údaje používame

Údaje, ktoré ste nám poskytli, využívame na nasledovné účely:

3.1 Vyhodnotenie hlasovania v Cene čitateľov Anasoft litera

Údaje, ktoré od vás získame pri elektronickom hlasovaní v Cene čitateľov slúžia na vyhodnotenie a overenie a vyhodnotenie hlasovania. V prípade výhry (žrebovanie) vás kontaktujeme e-mailom. Výhra vám je odovzdaná na základe individuálnej dohody.

3.2 Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na účel marketingových činností (zasielanie direct mailov, newslettrov, programov, pozvánok, informácií o podujatiach pre verejnosť, informácií o tituloch, predstaveniach, súťažiach a projektoch organizovaných ars_litera, o. z.).

3.3 Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov na podujatiach

Podujatia organizované prevádzkovateľom sú verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa osoby účastníka alebo jeho prejavov osobnej povahy v súvislosti s vašou účasťou na podujatí prevádzkovateľa, spracúva za účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom podujatia z dôvodu zdokladovania konania podujatia a formou ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach, v tlačových správach a u spoluorganizátorov a na účel propagácie organizátorov, umenia a kultúry. Fotografie a videozáznamy sú spracúvané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že podujatie sa uskutočnilo, ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákonných povinností.

Vezmite, prosím, na vedomie, že svojím pohybom snímanom fotografom/kameramanom vyjadrujete súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu svojej osoby. V tomto prípade bude vaša podobizeň anonymizovaná.

 

4. Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame takisto na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

4.1 Cookies

Súbory cookies sú kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Jednotlivé cookies majú rôzny čas „trvanlivosti" – rôznu lehotu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa z vášho zariadenia vymažú po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

4.2 Prečo používame cookies

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie, napr. v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame aj s cieľom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu zaznamenávať aj ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.

Používame analytické cookies, ktoré slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácií o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju pre vás vedeli spraviť čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov), a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics -Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

4.3 Ako viete obmedziť používanie cookies

Existuje možnosť spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie. Je to napríklad nastavenie internetového prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby správne fungovať.

 

5. Právne základy

Musíme vás informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

  • Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním informačnej komunikácie o novinkách a aktuálnych podujatiach, pozvánok či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych podujatiach môžete odvolať v každom e-maile/newslettre kliknutím na link „odhlásiť sa z odberu". Zo zoznamu odberateľov vás takisto vyradíme, ak nám napíšete na e-mailovú adresu pr@anasoftlitera.com.
  1. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou, alebo ktoré riešia spory či vykonávanie rozhodnutí.

 

6. Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou situácií opísaných nižšie:

6.1 Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste v prípade zaslania výhry v hlasovaní v Cene čitateľov Anasoft litera zvolili. Na tento účel využívame:

Slovenská pošta, a. s. - Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S, www.posta.sk.

6.2 V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracúvajú na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Dodržiavajú pri tom všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

  • Google Ireland Limited (Google analytics) – Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Viac...
  • MailChimp / The Rocket Science Group LLC (zasielanie newslettrov) – 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. Viac...
  • STUDIO MAX MEDIA SK, s. r. o.  (webstránka www.anasoftlitera.sk) – Račianska 22/A, 831 02 Bratislava

6.3 Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme takisto uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali svoje nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu nad našou činnosťou, zodpovedné za riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši účtovní poradcovia a audítori.

6.4 Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

6.5 Ako dlho údaje uchovávame

Pretože u nás nemáte vytvorené žiadne konto, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa zapojenia do hlasovania v Cene čitateľov Anasoft litera počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla aktuálny rok, kedy sa hlasovanie v Cene čitateľov daného ročníka realizuje.

V prípade, ak používame vaše osobné údaje na účel doručovania marketingovej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe účelu určeného niektorým zákonom opísaným v kapitole 5. Právne základy, uchováme vaše údaje, kým nepominie dôvod ich spracúvania.

6.6 Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje, a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame a na aký účel, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

6.7 Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša inštitúcia o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť právo priamo nás požiadať o ich opravu na adrese pr@anasoftlitera.com. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

6.8 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali; odvoláte súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ; na základe vašej konkrétnej situácie namietnete proti spracúvaniu svojich osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu, keď neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietnete proti spracúvaniu na účel priameho marketingu; osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

6.9 Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

6.10 Podávanie sťažností

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

6.11 Neposkytnutie súhlasu

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti na podujatiach. V prípade, ak nám však tento súhlas neudelíte, nebudete od nás dostávať informácie a pozvánky na ďalšie naše podujatia a ďalšie udalosti, newslettre, alerty, prieskumy alebo iné formy priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich podujatí a noviniek.

 

7. Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je ars_litera, o. z. so sídlom na adrese Mlynská dolina 41 Bratislava, IČO: 30801273.

V prípade ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chcete uplatniť svoje práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese pr@anasoftlitera.com alebo písomne na adrese sídla nášho občianskeho združenia (adresu nájdete v sekcii Kontakty).