Porota

Päťčlennú odbornú porotu, ktorú tvoria prevažne literárni vedci, kritici, publicisti a spisovatelia (s výnimkou autorov píšucich prózu a vydavateľov), stanovuje organizátor literárnej ceny v prvom kvartáli hodnoteného roka. Porota sa mení každý rok a každý člen má rovnocenné hlasovacie právo.

Ballová, Denisa

porotkyňa 2023

Vyštudovala žurnalistiku a politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a žurnalistiku na univerzite Aix-en-Provence vo Francúzsku. Knižné recenzie začala písať v denníku SME, pričom knihám sa ďalej venuje v Denníku N, kde pracuje ako redaktorka. Pravidelne tiež prispieva do rodovo orientovaného časopisu Glosolália, jej knižné recenzie sa objavujú aj v štvrťročníku Príbehy 20. storočia, ktoré vydáva Post Bellum. V roku 2023 je porotkyňou slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera.

Bariaková, Zuzana

porotkyňa 2016, 2023

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a históriu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde dnes pôsobí ako odborná asistentka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. Vo svojej vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje súčasnej slovenskej literatúre s dôrazom na vybraných autorov a autorky, slovenskej literatúre 20. storočia, didaktike literatúry a service learningu. Je autorkou monografie Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež (2012), spoluautorkou viacerých monografických výstupov a editorkou 11 vedeckých zborníkov. Spoluorganizuje, koordinuje a moderuje viaceré popularizačné podujatia zamerané na šírenie povedomia o súčasnej slovenskej literatúre a podporu čitateľskej gramotnosti (o. i. napríklad deväť ročníkov Univerzitnej noci literatúry). Od roku 2018 je súčasťou malého vydavateľstva Literárna bašta ako redaktorka a korektorka. V roku 2023 je po siedmich rokoch opäť porotkyňou slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera.

Borkovec, Petr

porotca 2023

Básnik, prozaik, prekladateľ, autor kníh pre deti. Dramaturg pražskej kaviarne Café Fra. Píše pravidelné stĺpčeky a krátke prózy pre časopisy Full Moon, A2, stanicu Českého rozhlasu Vltava, iliteraturu a pre slovenskú revue Fraktál. Jeho zatiaľ poslednými knihami sú zbierka poviedok Lido di Dante (2017), básnická zbierka Herbář k čemusi horšímu (2018), kniha pre deti Každá věc má něco společného se štěstím (2018), súbor prozaických textov Petříček Sellier & Petříček Bellot (2019), poviedky Sebrat klacek (2020; doplnené vydanie 2022), básne pre mládež Modrá agáve (2021). V minulom roku mu vyšla kniha Pozorovatelská cvičení (Officina Praga). Prekládá z ruštiny: poéziu Vladislava Chodaseviča, Vladimira Nabokova, Jevgenija Rejna, Josifa Brodského, Jurije Odarčenka a iných. S lingvistom Matyášom Havrdom preložil Sofoklovho Kráľa Oidipa (1998), Aischylovu Oresteiu (2001) a najnovšie Euripidove Bakchantky (2022, premiéra február 2023). V roku 2023 je po prvý raz porotcom slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera.

Bystrzak, Magdalena

porotkyňa 2023

Literárna vedkyňa a publicistka. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Vyštudovala slovakistiku vo svojom rodnom meste Krakove (IFS UJ), doktorandské štúdium absolvovala v Prahe (FF UK). Autorka knihy Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) (VEDA, 2021), spolueditorka kolektívnych monografií. Prispieva do literárnych a kultúrnospoločenských časopisov, píše štúdie a literárne kritiky, priležitostne prekladá do poľštiny umelecké a odborné texty. V roku 2023 je porotkyňou slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera.

Deáková, Renáta

porotkyňa 2014, 2023

Venuje sa prekladu súčasnej maďarskej prózy a drámy. Prekladá diela Pétera Esterházyho, Pála Závadu, Pétera Nádasa a divadelné hry Györgya Spiróa, Zoltána Egressyho a ďalších. Je zostavovateľkou a redaktorkou antológií a tematických čísel slovenskej literatúry v maďarských literárnych časopisoch. Venuje sa aj kultúrnemu manažmentu a prezentáciám tvorby slovenských autorov a autoriek v zahraničí, najmä v Maďarsku. Vo Vydavateľstve Zelený kocúr edituje edíciu Pevný bod a európsku prózu. V roku 2023 je po druhý raz porotkyňou slovenskej literárnej ceny za pôvodnú prózu Anasoft litera.

Zoznam porotcov

*Zoznam porotcov minulých ročníkov postupne dopĺňame