Porota

Päťčlennú odbornú porotu, ktorú tvoria prevažne literárni vedci, kritici, publicisti a spisovatelia (s výnimkou autorov píšucich prózu a vydavateľov), stanovuje organizátor literárnej ceny v prvom kvartáli hodnoteného roka. Porota sa mení každý rok a každý člen má rovnocenné hlasovacie právo.

Debnár, Marek

porotca 2015, 2024

Docent v odbore estetika. Vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež získal doktorát. V súčasnosti pracuje ako docent na Katedre žurnalistiky a nových médií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ako výskumný pracovník v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zúčastnil sa viacerých mobilít a stáží v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty atď.) Zaoberá sa literárnou teóriou, predovšetkým vzťahom subjektu a autora, teóriou minoritných žánrov a digitálnymi humanitnými prístupmi k filozofii, semiotike a literatúre. V posledných rokoch sa primárne venuje digitálnym výskumom literatúry.

Klapáková, Mária

porotkyňa 2024

Literárna vedkyňa a kritička, pôsobí na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Odborne sa venuje najmä literárnej kritike, metakritike, súčasnej slovenskej i svetovej literatúre a medzivojnovej literatúre. Je redaktorkou časopisu o poézii a básnikoch Vertigo, jediného domáceho periodika venovaného výlučne poézii, a knižného portálu košickej Verejnej knižnice Jána Bocatia Knihy na dosah, ktorý približuje kvalitnú slovenskú literatúru širšiemu publiku. Venuje sa tiež korektorskej a editorskej práci, najmä pre vydavateľstvo F. A. C. E. či v spolupráci s časopisom Ta Take Town. Je porotkyňou viacerých literárnych súťaží (napr. Gorazdov literárny Prešov, Literárny Zvolen, Medziriadky, SARM), vedie workshopy tvorivého písania, rétoriky, interpretácie a tvorby umeleckého i kritického textu (napr. Cena Absynt - Škola reportáže alebo v spolupráci s mestskými knižnicami a osvetovými strediskami). Je autorkou monografie  Perspektívy prítomnosti, venovanej slovenskej literárnej kritike po roku 2000. Podieľala sa na príprave literárnych festivalov (Iglosia, Vertigo fest), moderuje kultúrne a literárne diskusie pre verejnosť.

Passia, Radoslav

(1977)

porotca 2010, 2016, 2024

Literárny vedec a publicista, pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i., v Bratislave. Dianie v slovenskej literatúre pravidelne glosuje na Rádiu Devín (RTVS) a sporadicky v iných médiách. Bol šéfredaktorom literárnokritického časopisu Romboid (2010 - 2015), viedol aj Knižnú revue (2019 - 2020) a Platformu pre literatúru a výskum (plav.sk), na ktorej chode sa podieľa od roku 2016 ako redaktor a predseda rovnomenného občianskeho združenia. Je autorom a spoluautorom viacerých literárnovedných kníh, naposledy sa ako spoluautor a zostavovateľ podieľal na vzniku kolektívnej monografie Literárne krajiny Bratislavy. Obraz mesta po roku 1918 (Veda, 2023).

Piorecký, Karel

porotca 2024

Vyštudoval bohemistiku a germanistiku na Pedagogickej fakulte UK v Prahe a absolvoval postgraduálne štúdium dejín novšej českej literatúry na Filozofickej fakulte JCU v Českých Budějoviciach. V súčasnosti pracuje v Oddelení pre výskum 20. storočia a súčasnej literatúry Ústavu pre českú literatúru AV ČR. Venuje sa najmä dejinám modernej českej poézie a vzťahu literatúry a nových médií. Publikoval monografiu Česká poézia v postmodernej situácii (2011) a Česká literatúra a nové médiá (2016). Teraz spolu so Zuzanou Husárovou pripravuje na vydanie knihu Kultúra neurónových sietí. Syntetická literatúra a umenie (nielen) v českom a slovenskom prostredí.

Sherwood, Júlia

porotkyňa 2024

Prekladateľka a propagátorka slovenskej literatúry. Narodila sa v Bratislave, študovala slavistiku a anglistiku na univerzitách v Kolíne, Mníchove a Londýne, kde žije. Od r. 2010 sa venuje prekladom súčasnej slovenskej literatúry a spoločne s manželom Petrom Sherwoodom preložila diela Daniely Kapitáňovej, Jany Juráňovej, Petra Krištúfka, Ballu, Uršule Kovalyk, Pavla Vilikovského, Ivany Dobrakovovej či Jána Johanidesa. Prekladá aj z češtiny a poľštiny a tiež z angličtiny, ruštiny a poľštiny do slovenčiny.  Pre vydavateľstvo Seagull Books edituje edíciu slovenskej literatúry The Slovak list. V rokoch 2013-2023 bola externou redaktorkou literárneho časopisu Asymptote.  V r. 2020-2021 nahrala sériu podcastových rozhovorov o slovenskej literatúre, LIT_CAST Slovakia, pre Slovenské literárne centrum.  Tvorbu slovenských autorov propaguje tiež prostredníctvom prezentácií vo Veľkej Británii, cez spoločenské siete a na portáli  SlovakLiterature.com,  ktorý vedie s prekladateľkou M. Mullek.

Zoznam porotcov