Porota

Päťčlennú odbornú porotu, ktorú tvoria prevažne literárni vedci, kritici, publicisti a spisovatelia (s výnimkou autorov píšucich prózu a vydavateľov), stanovuje organizátor literárnej ceny v prvom kvartáli hodnoteného roka. Porota sa mení každý rok a každý člen má rovnocenné hlasovacie právo.

Cviková, Jana

porotkyňa 2010, 2022

Je germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka, rodová expertka. Je spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu Aspekt i rovnomennej organizácie, ktorá už 25 rokov vydáva Knižnú edíciu ASPEKT. Od začiatku 90. rokov v nej pôsobí dodnes. Je vedecká pracovníčka na Ústave svetovej literatúry SAV, tiež šéfredaktorka medzinárodného literárnovedného časopisu World Literature Studies. Zaoberá sa feministickou a rodovou teóriou a praxou v interdisciplinárnych súvislostiach. Je editorkou a autorkou viacerých publikácií. Z knižných napríklad vydala monografiu Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (ASPEKT – ÚSvL SAV 2014); viedla a editovala Analýzu významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (CV MPSVR SR 2014); spolu s Janou Juráňovou pripravila aspektovské čítanky Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách (2011) a Hana Gregorová – Slovenka pri knihe (2007); z nemčiny preložila Irenu Brežnú či Aglaju Veteranyi.

Gogola, Weronika

porotkyňa 2022

Pochádza z dediny Olszyny (Poľsko), ktorej venovala knižkový debut Po troškách (vyd. SLOVART). Okrem písania sa venuje aj prekladom zo slovenčiny a ukrajinčiny. Do poľštiny preložila diela viacerých slovenských autorov: Mareka Vadasa, Jána Púčeka, Maroša Krajňaka či Daniela Majlinga. V súčasnosti žije v Bratislave. V roku 2022 jej vo vydavateľstve Absynt vychádza reportážna kniha o Slovensku.

Janecová, Tamara

porotkyňa 2022

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudovala slovenčinu a ruštinu. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Špecializuje sa na slovenskú literatúru medzivojnového obdobia a súčasnú prózu. Publikovala viacero vedeckých štúdií a odborných článkov.

Andričík, Marián

porotca 2022

Je slovenský literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde zároveň zastáva funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnnosť a doktorandské štúdium. Venuje sa prekladu poézie, prózy, divadelných a rozhlasových hier, esejí i odbornej literatúry, pričom doposiaľ vydal 35 knižných prekladov. Je autorom štyroch vedeckých monografií: K poetike umeleckého prekladu (2004), Preklad pod lupou (2013) a Aspekty piesňového textu (2014) a Slovenská poézia v anglických knižných prekladoch (2021). Žije a pracuje v Košiciach, s manželkou Markétou majú dvoch synov.

Csanda, Gábor

porotca 2022

Je redaktor, literárny kritik, prekladateľ. Študoval na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislavena na Katedre maďarského jazyka a literatúry, kde získal aj doktorandský titul. Pracoval v maďarskom vysielaní Československého rozhlasu, vo vydavateľstve kníh a časopisov Madách, vo vydavateľstve kníh a časopisov Kalligram, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v redakcii týždenníka Vasárnap, v redakcii denníka Új Szó. Pravidelne píše literárne kritiky a recenzie. Od roku 2010 je šéfredaktorom spoločenskovedného časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle. Spracoval rukopisnú pozostalosť historika Andora Sasa: A szlovákiai zsidók üldözése 1939 – 1945 (Perzekúcia židov na Slovensku 1939 – 1945, Bratislava, Kalligram, 1993) a preložil knihu pre deti od Viery Kamenickej: Pozsonyi zsidó mesék (Židovské rozprávky, Bratislava, Bratislavské rožky, 2018).

Zoznam porotcov

*Zoznam porotcov minulých ročníkov postupne dopĺňame