Porota

Päťčlennú odbornú porotu, ktorú tvoria prevažne literárni vedci, kritici, publicisti a spisovatelia (s výnimkou autorov píšucich prózu a vydavateľov), stanovuje organizátor literárnej ceny v prvom kvartáli hodnoteného roka. Porota sa mení každý rok a každý člen má rovnocenné hlasovacie právo.

Denemarková, Radka

porotkyňa 2021

Je česká spisovateľka, literárna historička, scenáristka, prekladateľka, držiteľka mnohých literárnych ocenení v Čechách i v zahraničí. Ako jediná z českých autorov získala cenu Magnesia Litera v štyroch rôznych kategoriách — za prózu (román Peníze od Hitlera, Host 2006), za publicistiku (románová monografie Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla, Host 2008), za preklad (Herta Müllerová: Rozhoupaný dech, česky Mladá fronta 2010) a za knihu roku (Hodiny z olova, Host 2018). Knihy Radky Denemarkovej vychádzajú vo viac než dvadsiatich jazykoch, píše tiež esejistické texty pre nemecké, anglické, poľské či čínske opozičné médiá.

 

Ferenčuhová, Mária

porotkyňa 2021

Vyštudovala filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU v Bratislave a postgraduálne vedy o reči na parížskej École des hautes études en sciences sociales. Štúdium zavŕšila doktorátom z dejín a teórie filmu, televízie a rozhlasu opäť na VŠMU, kde potom 15 rokov prednášala. Je redaktorkou mesačníka Film.sk a editorkou súčasnej poézie vo vydavateľstve Vlna/Drewo a srd. Prekladá z francúzštiny prózu, poéziu, drámu aj odbornú literatúru (Houellebecq, Mabanckou, Binet, Beckett, Rancière, Virilio, Echenoz, Sollers, Nothombová...). Napísala päť básnických kníh: Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012), Imunita (2016), ktorá jej vyniesla viacero ocenení a bola preložená do ukrajinčiny, srbčiny, francúzštiny a slovinčiny; najnovšou je Černozem (2020). Samostatné knižné výbery z jej poézie vyšli vo Veľkej Británii, v Macedónsku a v Grécku. 

 

Garaj, Patrik

porotca 2021

Vyštudoval germanistiku a filozofiu na Prešovskej univerzite v Prešove, štúdium ukončil prácou o politických aspektoch tvorby Petra Handkeho. V štúdiu pokračoval na Universität Konstanz (SRN), kde získal titul PhD. v odbore všeobecná literárna veda. V dizertačnej práci skúmal nemeckú skorú romantiku ako literárnu formu komunikačnej teórie. V roku 2006 presedlal z akademickej sféry do médií. Pôsobil ako autor, editor a zástupca šéfredaktora v týždenníku Trend. Venoval sa najmä oblastiam kreatívneho priemyslu. Od roku 2018 pôsobí ako autor a editor v Denníku N. Píše o kultúre a civilizácii. Do veľkej miery sa zaoberá literatúrou, snaží sa ju vnímať v širšom kontexte ako kultúrnu techniku, pozoruje jej postavenie v dnešnom svete. Jeho literárne kritiky boli zaradené do Kritickej ročenky – antológie súčasnej literárnej kritiky 2018 a 2019.

 

Majerek, Rafał

porotca 2021

Je poľský literárny vedec, pôsobí v Inštitúte slovanskej filológie Jagelovskej univerzity v Krakove. Odborne sa venuje otázkam slovenskej národnej a kultúrnej identity a problematike najnovšej slovenskej prózy. Vydal monografiu Pamięć – mit – tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego (Pamäť – mýtus – identita. Slovenské autoidentifikačné procesy v období národného obrodenia 2011), viacere vedecké štúdie a recenzie publikoval v poľských a slovenských časopisoch a zborníkoch. Aktuálne pracuje na knihe o feministickej línii slovenskej prózy po roku 1989. Je členom Komisie kultúry Slovanov Poľskej akadémie znalostí. 

 

Součková, Marta

porotkyňa 2008, 2016, 2021

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na FF UK v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobila ako jazyková redaktorka vo vydavateľstve a denníku Smena, neskôr ako členka Aktívu mladej kritiky v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave. Od roku 1990 vyučuje na Inštitúte slovakistiky a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, od r. 2013 ako profesorka v odbore Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr. Od roku 2013 do roku 2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade.

Marta Součková je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001), P(r)ózy po roku 1989 (2009) a učebných textov Osobnosti a osobitosti slovenskej prózy 80. a začiatku 90. rokov (1993), Prozaické debuty v 80. a 90. rokoch (1994). Editorsky pripravila výbery Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) a Milo Urban. Prózy (2013), ako aj takmer dvadsať zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a po roku 2000. Spolupracovala na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005, ed. V. Mikula) a v roku 2016 zostavila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák. Spolu s Jánom Gavurom editovala tiež výbery TOP 5 (slovenská literárna scéna 2010 – 2016 v odbornej reflexii). V r. 2015 vyšiel výber z jej recenzií Do poslednej bodky.

 

Zoznam porotcov

*Zoznam porotcov minulých ročníkov postupne dopĺňame