Andričík, Marián

Tamara Šimončíková Heribanová 

(1964)

porotca 2022

Je slovenský literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde zároveň zastáva funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnnosť a doktorandské štúdium. Venuje sa prekladu poézie, prózy, divadelných a rozhlasových hier, esejí i odbornej literatúry, pričom doposiaľ vydal 35 knižných prekladov. Je autorom štyroch vedeckých monografií: K poetike umeleckého prekladu (2004), Preklad pod lupou (2013) a Aspekty piesňového textu (2014) a Slovenská poézia v anglických knižných prekladoch (2021). Žije a pracuje v Košiciach, s manželkou Markétou majú dvoch synov.