Csanda, Gábor

Tamara Šimončíková Heribanová 

(1963)

porotca 2022

Je redaktor, literárny kritik, prekladateľ. Študoval na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislavena na Katedre maďarského jazyka a literatúry, kde získal aj doktorandský titul. Pracoval v maďarskom vysielaní Československého rozhlasu, vo vydavateľstve kníh a časopisov Madách, vo vydavateľstve kníh a časopisov Kalligram, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v redakcii týždenníka Vasárnap, v redakcii denníka Új Szó. Pravidelne píše literárne kritiky a recenzie. Od roku 2010 je šéfredaktorom spoločenskovedného časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle. Spracoval rukopisnú pozostalosť historika Andora Sasa: A szlovákiai zsidók üldözése 1939 – 1945 (Perzekúcia židov na Slovensku 1939 – 1945, Bratislava, Kalligram, 1993) a preložil knihu pre deti od Viery Kamenickej: Pozsonyi zsidó mesék (Židovské rozprávky, Bratislava, Bratislavské rožky, 2018).