Cviková, Jana

Tamara Šimončíková Heribanová 

(1965)

porotkyňa 2010, 2022

Je germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka, rodová expertka. Je spoluzakladateľka feministického kultúrneho časopisu Aspekt i rovnomennej organizácie, ktorá už 25 rokov vydáva Knižnú edíciu ASPEKT. Od začiatku 90. rokov v nej pôsobí dodnes. Je vedecká pracovníčka na Ústave svetovej literatúry SAV, tiež šéfredaktorka medzinárodného literárnovedného časopisu World Literature Studies. Zaoberá sa feministickou a rodovou teóriou a praxou v interdisciplinárnych súvislostiach. Je editorkou a autorkou viacerých publikácií. Z knižných napríklad vydala monografiu Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre (ASPEKT – ÚSvL SAV 2014); viedla a editovala Analýzu významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (CV MPSVR SR 2014); spolu s Janou Juráňovou pripravila aspektovské čítanky Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách (2011) a Hana Gregorová – Slovenka pri knihe (2007); z nemčiny preložila Irenu Brežnú či Aglaju Veteranyi.