Forgáč, Marcel

 

porotca 2014

V rokoch 2002 – 2007 absolvoval magisterské štúdium v odboroch filozofia – slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V nasledujúcich troch rokoch pokračoval v štúdiu na FF PU ako študent denného doktorandského štúdia v študijnom odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Je členom redakčného kruhu literárneho časopisu RAK. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty v Prešove.