Markovič, Pavol

Foto: Juraj Starovecký 

porotca 2019

Vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra – filozofia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V rokoch 2004 – 2007 absolvoval doktorandské štúdium v odbore literárna veda, ktoré ukončil dizertačnou prácou s názvom Ontológia narácie. Na Inštitúte slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií pracuje od roku 2005. Zaoberá sa prevažne literárnoteoretickými a genologickými otázkami. Publikuje aj literárnokritické práce. V súčasnosti na Prešovskej univerzite v Prešove vyučuje disciplíny teória umeleckého textu, staršia slovenská literatúra, slovenská literatúra národného obrodenia a literárna kritika.