Rácová, Veronika

Juraj Starovecký 

porotkyňa 2018

Odborná asistentka na Katedre slovenskej literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. Venuje sa najmä poézii a próze 20. a 21. storočia a problematike textológie a editorstva. Vlastnú literárnokritickú a recenzentskú činnosť orientovanú najmä na súčasnú poéziu a prózu aktívne rozvíja na stránkach aktuálnych literárnych periodík. Je spoluautorkou monografie Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (2014) a autorkou knihy Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku (2015).