Rédey, Zoltán

 

(1968)

porotca 2007, 2018

Literárny vedec. Pôsobí v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg. Predmetom jeho odborného záujmu je teória literatúry, interpretácia literárneho, predovšetkým básnického diela a súčasná, resp. ponovembrová slovenská poézia a próza so zreteľom na poetologické a recepčno-interpretačné aspekty konkrétnych textov. Od začiatku 90. rokov publikuje v tejto oblasti články, recenzie a štúdie v literárnych časopisoch, je autorom viacerých knižných monografií.

 
 
 

Activity