Táto izba sa nedá zjesť v René 2022

Literárnu cenu René vyhlasujú Literárne informačné centrum a cena Anasoft litera. Tento blog je mojím osobným vyjadrením sa ku kauze nominácie knihy Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť v 6. ročníku ceny za spoluorganizátora – ars_literu, o. z.* – ktoré organizuje cenu Anasoft litera a ktorú zastupujem ja, Simona Prokopec Fochlerová.

 

Simona Fochlerová
9. 7. 2022 
 

Päťka ceny René ako zvyčajne

V stredu 11. mája 2022 sme v Rádiu DEVÍN vyhlásili šiestu päticu finalistiek a finalistov literárnej ceny René. Literárna cena René s podtitulom Anasoft litera gymnazistov podporuje čítanie mladých ľudí a zoznamuje ich s umelecky hodnotnou súčasnou domácou literatúrou. Udeľujú ju študentky a študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné prozaické literárne dielo. O tohtoročnom výbere rozhodovala odborná porota ceny Anasoft litera 2022 v zložení Jana CvikováWeronika GogolaTamara JanecováMarián Andričík a Gábor Csanda

Vypočuť si záznam z vyhlásenia ceny René 2022

Výberu predchádzala debata, pri ktorej som bola aj ja osobne a ako kritérium nominácií som porote (tak ako aj po minulé ročníky) prízvukovala, aby do ceny René vybrala knihy primárne vzhľadom na ich literárne kvality a na potenciál osloviť stredoškoslké čitateľky a čitateľov. Vyššie menovaná porota slobodne, bez zásahu organizátorov, vybrala nasledujúce tituly:

Jana Micenková: Krv je len voda (Marenčin PT 2021)

Arpád Soltész: Zlodej (Ikar 2021)

Mariana Čengel Solčanská: Proces s mŕtvym (Ikar 2021)

Nicol Hochholczerová: Táto izba sa nedá zjesť (KK Bagala 2021)

Marek Vadas: Šesť cudzincov (KK Bagala 2021)


Je pravdou, že...

Pri knihe Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť sa viedla dlhšia diskusia, a to, samozrejme, nie kvôli literárnosti textu, ale práve kvôli vhodnosti, resp. nevhodnosti textu pre osoby mladšie ako 18 rokov. Porota vzhľadom na blízkosť textu práve pre čitateľky a čitateľov v stredoškolskom veku a na spoločenskú potrebu hovorenia o sexuálnom násilí a tzv. groomingu ako aj na vedomosť, že nominovaný text má byť interpretovaný v súčinnosti s pedagógmi, knihu nakoniec vybrala. 

V tom čase, ako literátke, ktorá má síce vyštudované učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, ale v školstve nepôsobí, mi absolútne nenapadlo, že kniha ako taká v slovenskom školskom prostredí nie je len literatúrou a umením, ale že existuje aj nejaký paragraf o ochrane mravnosti mládeže, ktorý sa môže vzťahovať aj na umeleckú literatúru šíriacu vo verejných inštitúciách. Či som urobila v tom čase na tom mieste chybu? Odpovedzte si každý sám. Ja som vtedy nezasiahla, áno, videla som len umeleckú hodnotu textu rovnako ako porota.

 

Prvé paniky

Nejaký čas po vyhlásení nominácií bol sponzor ceny Anasoft litera, softvérová spoločnosť ANASOFT, upozornený e-mailom jednej pedagogičky na možné riziko pri distribúcii knihy Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť do štátnych škôl vzhľadom na časti textu explicitne opisujúce sexuálny styk ako aj na nebezpečenstvo dezinterpretácie tohto textu mladšími čitateľkami, ktoré by boli, nedajbože, textom inšpirované pri hľadaní a rozvíjaní svojej vlastnej sexuality. Na základe tohto podnetu sa sponzor poradil s právnikom a kontaktoval organizátorov ceny René ars_litera, o. z. a Literárne informačné centrum s výzvou o stretnutie a prediskutovanie situácie.

Stretnutie sa konalo onedlho na to v Literárnom informačnom centre a po všetkých možných literárnych argumentoch z mojej strany i zo strany Daniela Domoráka ako aj Pavla Sibylu a mojej kolegyne Márie Hejtmánkovej so zástupcom ANASOFT-u, jeho výsledkom bolo oslovenie odborníkov z oblasti psychológie a sexuálneho násilia a následné opätovné zhodnotenie poroty vzhľadom na vzniknuté upozornenia z iných oblastí ako tej literárnej.


Názory neliterárnych odborníčok

V prvom kroku som teda telefonicky oslovila Mgr. Veroniku Valkovičovú, PhD. zo Sociologického ústavu SAV a doc. ThDr. Mgr. Slávku Karkoškovú, PhD. z občianskeho združenia Ascend. Obe už túto knihu registrovali. Písomné vyjadrenie mám od pani Valkovičovej, pani Karkošková sa vyjadrila v ústnej forme veľmi podobne: 

„Riziko vidím v tom, že na slovenských stredných školách chýba plnohodnotná vzťahová a sexuálna výchova. Mladí ľudia síce čerpajú informácie o sexuálnom styku od svojich rovesníkov a rovesníčok a z internetu, no podstatné informácie a zručnosti, ktoré by mohli nabrať v rámci vzťahovej výchovy a ktoré by im mohli pomôcť viesť plnohodnotné a bezpečné sexuálne a romantické vzťahy, nemajú. Informácie ako to, že sex s človekom pod 15 rokov je trestný čin, v škole nedostanú. Mnoho z nich si neuvedomuje, že zákon vníma ľudí mladších ako 15 rokov ako deti, ktoré nemajú dostatnočne vyvinuté kognitívne schopnosti na to, aby mohli skutočne dať súhlas so sexom. Učitelia a učiteľky s nimi o týchto veciach hovoria zriedkavo a ešte zriedkavejšie majú možnosť vzdelávať sa a uvažovať nahlas o tom, aký by sex mal byť, aby bol rešpektujúci a plnohodnotný – teda napr. že nikto by na nich nemal robiť nátlak a že vo vzťahu je veľmi dôležitá rovnosť. Myslím si, že ak chceme s mladými ľuďmi hovoriť o príbehu akým bol ten Terezin, mali by sme ich hlavne vzdelávať o týchto veciach, aby kriticky reflektovali čo je súhlas so sexom.”
 

Prehodnotenie porotou

Po tomto zhodnotení som opätovne kontaktovala porotu, aby som im vysvetlila vzniknutú situáciu a chcela som ich vyjadrenia. Trvalo to niekoľko dní. Štyria z piatich zástupcov poroty navrhli teda knihu nedistribuovať, ale žiadnou ju nenahradiť, aby sa týmto „bielym miestom” symbolicky poukázalo na chýbajúcu legislatívu a nepripravenosť slovenského školstva všeobecne na interpretáciu súčasného literárneho diela s ťažkou témou. 

 

Prvé súkromné oznámenia

Medzitým som mala ten najťažší rozhovor so spisovateľkou v mojom živote, keď som telefonovala Nicol Hochholczerovej cestujúcej v tom čase na literárnu debatu (na strednú školu v Rožňave) a snažila som sa jej túto situáciu vysvetliť. O jej reakcii písať nemusím. A doplním za seba, že ako sa asi musí cítiť teraz, keď jej kniha vyvolala väčší rozruch ako kauza duchovného, ktorý za zneužívanie maloletého dievčaťa dostal pred pár dňami len podmienku. Vydavateľ, Koloman Kertész, sa po mojom vysvetlení problému vyjadril, že v každom prípade mám stáť za rozhodnutím poroty a nomináciu nesťahovať, prípadné právne kroky zniesť, predsa som v práve, a v prípade problémov mi s tým pomôže.

 

Verejná debata na litera feste

Vedela som, že sa tento problém v literárnej komunite rozšíri ako požiar v letných horúčavách, preto som sa poradila ešte s kolegyňou Máriou Hejtmánkovou a rozhodli sme sa, že vymeníme jednu diskusiu v rámci vtedy sa blížiaceho litera festu za takú, ktorá nám všetkým ešte tento problém nasvieti z rôznych uhlov. V utorok 21. júna 2022 sa konala naživo i online diskusia s názvom Táto téma sa nedá zniesť?, ktorej hosťami boli pedagogička Ivana Papcunová, zástupkyňa poroty ceny Anasoft litera a ceny René – Anasoft litera gymnazistov Jana Cviková, literárny vedec Radoslav Passia, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch Mária Vargová a prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Diskusiu moderoval Patrik Garaj.

Videozáznam je dostupný na fejsbúkovej stránke ceny Anasoft litery a do dnešného dňa má vyše 1,1 tisíc zhliadnutí. 

 

A teda výsledok?

Polosýty vlk a polovičná ovca

Literárne informačné centrum rozposlalo 4 knihy na školy so sprievodným textom listu/e-mailu, z ktorého citujem:

Prózu Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť porota ceny Anasoft litera vybrala do ceny René ako po literárnej stránke výborne napísané dielo, ktoré hovorí o závažnej téme zneužívania a ukazuje ho v menej tradičnej podobe s potenciálom osloviť práve dané čitateľské publikum. Podľa rozhovorov publikovaných v médiách autorka vychádzala z vlastných životných skúseností. Kniha nepríjemne konfrontuje konvenčnú predstavu o zneužívaní – väčšinou si s ním ľudia spájajú agresivitu, násilie a tu sa ukazuje iná tvár zneužívania, azda ešte nebezpečnejšia. Próza nie je moralistická a didakticky zjednodušujúca, čo ale neznamená, že by nedokázala otvoriť diskusiu smerujúcu k osvete a zvýšeniu povedomia o uvedenej téme. Len si vzhľadom na svoje umelecké kvality vyžaduje neprvoplánové čítanie. Organizátori ceny Literárne informačné centrum ako aj ars_litera o. z. boli po vyhlásení nominácií upozornení, že vzhľadom na mimoriadne náročnú a citlivú tému v danej knihe, by v diskusii o nej mali byť prítomné názory odborníkov a odborníčok a že bez odborného prístupu k tejto téme si nie je ťažké predstaviť, že by pre dievčatá, ktoré zažili zneužívanie staršou osobou, mohla byť traumatizujúcou skúsenosťou. Takémuto scenáru sme sa chceli vyhnúť. Na základe toho sme preto oslovili porotu, ktorá hlasovaním rozhodla knihu z nominácie stiahnuť, ale nenahradiť ju. Symbolicky takto po knihe chceme nechať v cene René 'prázdne miesto' – aby sme tým upozornili veľmi účinne na mnohé otázky súvisiace so školským vzdelávaním, sexualizovaným násilím a literatúrou.

Ja som navrhla ešte dať možnosť všetkým uvedomelým pedadogičkám a pedagógom (nielen tým, ktorí sú zapojení do ceny René, ale aj takým, ktorí sú schopní neprvoplánovaného čítania a interpretácie súčasnej literatúry), ktorí by mali záujem o túto knihu, aby si ju prečítali a rozobrali ju so svojimi študentkami a študentmi, že by sme im knihu poslali a následne u nich usporiadali debatu v sprievode odborníka/čky na sexuálne zneužívanie.

Stačí, ak nám pedagógovia so súhlasom riaditeľa/riaditeľky školy pošlú oficiálnu žiadosť o počty ks knihy Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť so záväznou objednávkou diskusie. Všetky náklady hradí ars_litera, o. z.

Kontakt: simona.fochlerova@anasoftlitera.com, 0904 299 996.

S týmto riešením súhlasili spoluorganizátor ceny Literárne informačné centrum ako aj sponzor ceny Anasoft litera, softvérová spoločnosť ANASOFT.

 

P. S. a budúcnosť

Chcela by som ešte dodať, že som niekde medzitým bola upozornená na možnú právnu dohru, že by stačil „jeden otec”, ktorý by nás po distribúcii knihy dal na súd (knihy sú nakúpené z grantu FPU, ktoré boli pridelené ars_litera, o. z. na cenu René 2022) a ťahajúce sa súdne riadenia a trovy by v konečnom dôsledku znamenali koniec nielen ceny René, ale aj ceny Anasoft litera, aj keby sme súdny spor vyhrali (čo by sme podľa mňa vyhrali nakoľko kniha určite nie je pornografiou). Tak som sa rozhodla pre vyššie vyznačené riešenie, v záujme ceny Anasoft litera, v ktorej dôležitosť a relevantnosť v rámci literárnej komunity, ktorá s mojím riešením súhlasiť nebude, verím. Anasoft litera je mojou prioritou. Čo bude však s cenou René ďalej, v zmysle či Anasoft litera zostane spoluorganizátorom ceny alebo len partnerom, alebo vôbec, je predmetom diskusií najbližších mesiacov.

Späť na blogy